ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 63 รับการประเมิน กพร.
ห้องประชุม ศธจ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศ
23 ก.ค. 63 ถึง 24 ก.ค. 63 ร่วมประชุมสัมมนา 23-24 ก.ค. 63 - ร.ร.เมาท์เทนบีช พัทยา
เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก
ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี แต่งกายสุภาพ ผู้เข้าร่วม ศธจ.ฉช. และผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกาษาเอกชน
13 ก.พ. 63 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือโครงการ T-TEP
โรงแรมแกรนด์ฯ แต่งกายสุภาพ
23 ม.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมแปดริ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 / แต่งกายสุภาพ กลุ่มบุคคล
22 ม.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมบ้านโพธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา / แต่งกายสุภาพ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
18 ม.ค. 63 ประธานเปิดงานสานใจสายธารฯ เวลา 19.30 น.
โรงเรียนดาราจรัส
17 ม.ค. 63 เป็นประธานเปิดการประชุมที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า แต่งกายสุภาพ กลุ่มเอกชน
11 ม.ค. 63 งานวันเด็ก ฯ
โรงเรียนวัดดอนทอง
10 ม.ค. 63 งานวันเด็ก รร.บ้านหนองประโยชน์
08 ม.ค. 63 ศธ.จิตอาสา (ปลูกต้นไม้) เวลา 09.00 น.
โรงเรียนวัดโสธร กลุ่มลูกเสือ/ยุวกาชาด
08 ม.ค. 63 งานสืบสานวัฒนธรรมฯ เวลา 17.00 น.
06 ม.ค. 63 ประชุมงานวันเด็กฯ เวลา 13.30 น.
โรงเรียนวัดดอนทอง แต่งกายสุภาพ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
06 ม.ค. 63 ประชุม ผอ.กลุ่ม (วัสดุ ครุภัณฑ์ ' 64) เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมบ้านโพธิ์ แต่งกายสุภาพ กลุ่มนโยบายและแผน
06 ม.ค. 63 ประชุมแผนปฏิบัติราชการ เวลา 10.00 น.
ห้องประชุมบ้านโพธิ์ แต่งกายสุภาพ กลุ่มนโยบายและแผน