ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/07/2017
ปรับปรุง 12/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 185030
Page Views 652764
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เวลา 09.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
2. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
3. ศึกษานิเทศก์ทุกคน
4. เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24 ก.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผอ.เขต (สพป.ฉช.1, สพป.ฉช.2, สพม.6)
2. รองผอ.เขต ที่ดูแลแผนและนิเทศ ทั้ง 3 เขต
3. ผอ.กลุ่มแผนและกลุ่มนิเทศ ทั้ง 3 เขต
4. อาชีวศึกษา
5. กศน.
6. ประธานชมรมเอกชน
7. การศึกษาพิเศษ
8. อปท.
9. ตชด.
10. ปริยัติธรรม
ห้องประชุม ศธจ.ฉะเชิงเทรา เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ
07 ส.ค. 60 ศธจ.ฉช.และผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการรอบที่ 2/2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ชั้น 2 กลุ่มนิเทศฯ
08 ส.ค. 60 ศธจ.ฉช.และผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ผอ.เอกชนร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (นายไพโรจน์ อาจรักษา)
เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดตามเรื่องโรงเรียนคุณธรรม) กลุ่มนิเทศฯ
07 พ.ย. 60 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
   ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเข้าทำการตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนภูิภาค หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค,  อปท. 
สน.ศธจ.ฉะเชิงเทรา หน่วยตรวจสอบภายใน
14 พ.ย. 60 ร่วมประชุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักฯ
      ด้วยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3 กำหนดออกมาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา ทุกกลุ่ม/หน่วย
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังฯ
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดเป็นเป็นคณะทำงาน จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง การเกลี่ยอัตรากำลัง การโอน การย้าย และการดำเนินงานอื่นๆ ด้านบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ สำนักนิติการ อาคารัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ก.พ. 61 ถึง 24 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
สำนัก ก.คศ. กำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้เข้าร่วมประชุม ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
27 ก.พ. 61 เสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เวลา 07.30 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเสวนาสภากาแฟและประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา/แต่งกายชุดสุภาพ หรือตามสังกัด กลุ่มอำนวยการ
27 ก.พ. 61 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิเงทรา ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา กลุ่มนโยบายและแผน
28 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ชุดข้าราชการ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการเวทีเสวนาประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางกาาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการเวทีเสวนาประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางกาาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561
ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
07 มี.ค. 61 เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และรับฟังความต้องการการพัฒนาของหน่วยงานเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ เวลา 13.30 น.ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตภาคตะวันออก กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และรับฟังความต้องการการพัฒนาของหน่วยงานเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ด้วย สำนีกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (มอบนายเชาว์ จันทนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
14 มี.ค. 61 ประชุมแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 13.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดประชุมแนวทาง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ ที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 มี.ค. 61 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ (สภากาแฟ) เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ (สภากาแฟ) เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 -3) โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
21 มี.ค. 61 ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปครูทั้งระบบ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปครูทั้งระบบ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
27 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
02 เม.ย. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กำหนดจัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
08 เม.ย. 61 ถึง 09 เม.ย. 61 โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ณ วิทยาลัยสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
17 เม.ย. 61 ประชุมโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ประชุมโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิเงทรา
ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 เม.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประเมินคุณภาพโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประเมินคุณภาพโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมือง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ห้องประชุมเมือง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
08 มิ.ย. 61 สช.เชิญร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน่สวนที่เกี่ยวข้องกับร.ร.เอกชน โดยขอความร่วมมือใช้อุปกรณ์ของ สพป.ฉช.เขต 1
      สช.เชิญร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน่สวนที่เกี่ยวข้องกับร.ร.เอกชน โดยขอความร่วมมือใช้อุปกรณ์ของ สพป.ฉช.เขต 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
      ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
          1 ศึกษาธิการจังหวัด
          2. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
          3. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          4. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ - นอกระบบบางส่วน
ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 3 สพป.ฉช.เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 0-3808-8231 Fax : 0-3808-8230
Email : stj216@gmail.com
Copyright (C) 2017 Allrights Reserved