กศจ.ฉะเชิงเทรา
กศจ.ฉะเชิงเทรา
  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา                             
  (๒) ศึกษาธิการภาค ๓                                            
  (๓) นายตั้ง อสิพงษ์                
        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๔) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา        
        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
  (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์เจริญ
        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
  (๖) นายสามารถ เมฆทรัพย์
        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา                                 
  (๗) นางสาวเมชวิน พุ่มมาลี
        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (๘) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
        ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
        และการศึกษาตามอัธยาศัย                                 
  (๙) นายจิตรกร เผด็จศึก
        ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน                        
(๑๐) นายปรารถนา ประสงค์ดี                                 
        ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                       
(๑๑) นายภุชงค์ รังสินธุ์
        ผู้แทนภาคประชาชน                                       
(๑๒) นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี                               
(๑๓) นางผานิตย์ มีสุนทร                                        
(๑๔) นายทบทวน ชำนาญค้า                                   
(๑๕) ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา                            
(๑๖) รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา                       
(๑๗) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑๘) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ