วิสัย์ทัศน์ พันธกิจ
วิสัย์ทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล สร้างคนดีมีคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคนรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (
EEC) ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “

นิยามวิสัยทัศน์

1. คุณภาพการศึกษา หมายถึง

2. มาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school)หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้ได้ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของUNESCO คือLearning to know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be

3. บูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน หมายถึง สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง

4. สร้างคนดีมีคุณธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสังคม

5. ศาสตร์พระราชา หมายถึง การน้อมนำเอาแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้มีแนวพระราชดำริในเรื่องต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักถิ่นฐาน ความสามัคคี ความไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และที่สำคัญคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนชาติไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

6. ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หมายถึง จัดให้มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพภายใต้หน่วยงานทาง
การศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเสมอภาค
และโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

4. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพรองรับสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

7. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ

8. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ และกลุ่มประชาชนทั่วไป

9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

10.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างจิตสำนึกเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม