กลุ่มนโยบายและแผน
DATA กลุ่มนโยบายและแผน
[Go to Google Site]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
ข้อมูลการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.3 KB
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564