หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ก.หลักเกณฑ์การสรรหา-ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.4 KB
ก.หลักเกณฑ์การสรรหา-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ก.หลักเกณฑ์การสรรหา-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ข.หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
-หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.4 KB
ข.หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง-หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
-หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.34 KB
ข.หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง -หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว13/2562 )
-หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว13/2562 )

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.72 KB
ค.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร -หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
 -หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ง.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.8 KB
จ. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
จ. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ -ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 -ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.67 MB