ภาพกิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือช่ายระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25
( จำนวน 6 รูป / ดู 157 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ป
( จำนวน 27 รูป / ดู 1409 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี
( จำนวน 30 รูป / ดู 1235 ครั้ง )
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 45 รูป / ดู 1764 ครั้ง )
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 35 รูป / ดู 1745 ครั้ง )
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธ
( จำนวน 22 รูป / ดู 1154 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
( จำนวน 24 รูป / ดู 1353 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
( จำนวน 22 รูป / ดู 1499 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
( จำนวน 15 รูป / ดู 1102 ครั้ง )
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 90 รูป / ดู 2768 ครั้ง )