ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 161 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 12 รูป / ดู 289 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
( จำนวน 14 รูป / ดู 335 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
( จำนวน 7 รูป / ดู 169 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
( จำนวน 13 รูป / ดู 204 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
( จำนวน 9 รูป / ดู 139 ครั้ง )
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และพิธีรับใบ ปพ.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประ
( จำนวน 12 รูป / ดู 205 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
( จำนวน 10 รูป / ดู 129 ครั้ง )
การประชุมรับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางก
( จำนวน 9 รูป / ดู 123 ครั้ง )
พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
( จำนวน 41 รูป / ดู 434 ครั้ง )