ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี
วันเสาร์ ที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 256๕ นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑๐ สนามสอบ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,16:46   อ่าน 1235 ครั้ง