ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ป
วันอาทิตย์ ที่ 1๓ กุมภาพันธ์ 256๕ นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๗ สนามสอบ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,15:20   อ่าน 1410 ครั้ง