ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
 
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์

ชื่อตำแหน่ง
พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย)
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
10. มีใบอนุญาตขับรถยนต์

การสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด หากเกิดกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารประกอบการยื่นสมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใดๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,11:20   อ่าน 110 ครั้ง