ข่าวประชาสัมพันธ์-แผนงานด้านต่างๆ
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 446) 08 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (อ่าน 536) 08 ก.พ. 65
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 681) 18 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ2564 (อ่าน 566) 03 ก.ย. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปีงบประมาณ2563-2565) (อ่าน 986) 09 ส.ค. 64
รายงานการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563-2565 (อ่าน 872) 12 พ.ย. 63