ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มอำนวยการ

นางวนิดา แสงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางปวีณา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวประภาศรี อิศระกุล
เจ้าที่หน้าธุรการ

นางสาววรัญญา พุ่มผกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชาติผา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายก่อเกียรติ เสือเนียม
อัตราจ้าง

นางสุนีย์ ชุมคำ
อัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ สิทธิ
อัตราจ้าง