กลุ่มอำนวยการ

นางวนิดา แสงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 08-1823-6975
อีเมล์ : rawseda@hotmail.com

นางสาวชุติมา ลูกคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายกิตติพิชญ์ ศรีโพธิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสุริยารัช สิงจอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรัญญา พุ่มผกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร. 09-2665-6658
อีเมล์ : warun_amm@hotmail.com

นางสาวเมลยา กลัดกันแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางน้ำอ้อย มาอยู่
แม่บ้าน

นายก่อเกียรติ เสือเนียม
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 08-5084-0318