กลุ่มอำนวยการ

นางวนิดา แสงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวชุติมา ลูกคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายกิตติพิชญ์ ศรีโพธิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสุริยารัช สิงจอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรัญญา พุ่มผกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเมลยา กลัดกันแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางน้ำอ้อย มาอยู่
แม่บ้าน

นายก่อเกียรติ เสือเนียม
พนักงานขับรถยนต์