กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอังคณา ตันรัตนวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอารียา หวังหนิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววรินทรา พูลเกษม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุภาภรณ์ คุณสนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน