กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 08-6817-4165
อีเมล์ : Ple_kamon@hotmail.com

นางอังคณา ตันรัตนวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 08-3050-2353
อีเมล์ : nina2510@outlook.com

นางสาวอารียา หวังหนิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววรินทรา พูลเกษม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุภาภรณ์ คุณสนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 08-9660-2510
อีเมล์ : spp_stj@hotmail.com