กลุ่มนโยบายและแผน

นางจิรวดี อย่าลืมญาติ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอนัญญา พวงพุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

จิรกิติ์ ปล้องประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา เสาเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ