กลุ่มนโยบายและแผน

นางจิรวดี อย่าลืมญาติ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 08-1481-7879
อีเมล์ : chira.maliwan@gmail.com

นางอนัญญา พวงพุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

จิรกิติ์ ปล้องประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา เสาเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร. 08-9404-7461
อีเมล์ : itato_lovely@hotmail.com