กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอารี คำไกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกำพล ชาวกัณหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางลัดดา เผือกพูลผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน