กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0814547194

นางอารี คำไกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0850924266

นายกำพล ชาวกัณหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0624624958

นางลัดดา เผือกพูลผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0831182915
อีเมล์ : lada_cha2@hotmail.com