ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

...
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอารี คำไกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(ไปช่วยราชการนครนายก)

นางลัดดา เผือกพูลผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน