กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางนภา กู้กีรติกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางลาวัณย์ เทพเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิริยาภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนัญศิมา สักลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ