ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางนภา กู้กีรติกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายปรีชา แดงกระจ่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลาวัณย์ เทพเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายไชยา สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน