กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางนภา กู้กีรติกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 08-0597-6912
อีเมล์ : penh06@hotmail.co.th

นางลาวัณย์ เทพเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08-5007-3436
อีเมล์ : lawanee@hotmail.com

นางสาววิริยาภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนัญศิมา สักลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ