กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางออมใจ บุญเขียว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-9053-4425
อีเมล์ : omjai2508@gmail.com

นายมานะ จรพิภพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 09-8251-9587
อีเมล์ : manajohnpipop@gmail.com

นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางองุ่น ละเต็บซัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0891188707

นางรัศมี มีเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุวรีย์ สงฆ์มณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน