กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววิชุดา เวียงวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ ขันทะวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศิริพร พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน