กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

กุลจิรา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน