ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายบัณฑิต ถาใจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กุลจิรา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีรชัย ปัญจกุล
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ