หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวีณา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0830370096

นางสาวจุรีรัตน์ ปันสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ