หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวีณา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจุรีรัตน์ ปันสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ